Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Choszcznie

Zlecenie wydania warunków przyłączenia nieruchomości do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej

Sposoby dostarczenia dokumentów

  • Wizyta w urzędzie
  • Listownie, drogą pocztową
  • Faxem
  • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

  • Osobiście
  • Pocztą
  • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

Wymagane dokumenty

DOKUMENTY do POBRANIA:

Wzór wniosku - PDF   

Wzór wniosku - DOC  


Komórka organizacyjna

DZIAŁ TECHNICZNY


Opłaty

BRAK OPŁAT


Termin i sposób realizacji

Termin i sposób załatwienia

  1. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne wydaje warunki przyłączenia do sieci albo uzasadnia odmowę ich wydania, w terminie:

            1)      21 dni - od dnia złożenia wniosku o wydanie warunków przyłączenia do sieci, w przypadku budynków mieszkalnych jednorodzinnych, w tym znajdujących się w zabudowie zagrodowej;

            2)      45 dni - od dnia złożenia wniosku o wydanie warunków przyłączenia do sieci, w pozostałych przypadkach.

  1. W szczególnie uzasadnionych przypadkach przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne może przedłużyć terminy określone w pkt. 1 powyżej, odpowiednio o kolejne 21 albo 45 dni, po uprzednim zawiadomieniu podmiotu ubiegającego się o przyłączenie do sieci z podaniem uzasadnienia przyczyn tego przedłużenia.
  2. Do terminów określonych w pkt. 1 i 2 powyżej nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa do dokonania określonych czynności, terminów na uzupełnienie wniosku o wydanie warunków przyłączenia do sieci, okresów innych opóźnień spowodowanych z winy podmiotu wnioskującego o przyłączenie do sieci albo z przyczyn niezależnych od przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków


Tryb odwoławczy

Organ regulacyjny – Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Szczecinie rozstrzyga na wniosek strony w drodze decyzji spory w sprawach odmowy przyłączenia do sieci (art. 27e ust. 1 pkt 2 Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków).


Dodatkowe informacje, uwagi

Do zlecenia należy dołączyć:

1) plan zabudowy lub szkic sytuacyjny określający usytuowanie przyłączy w stosunku do istniejącej sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej oraz innych obiektów i sieci uzbrojenia terenu.

Zgodnie z art. 29a Prawa budowlanego budowa przyłączy wymaga sporządzenia planu sytuacyjnego na kopii aktualnej mapy zasadniczej lup mapy jednostkowej przyjętej do zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

2) kopia decyzji o warunkach zabudowy / wypis z MPZP.